Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky

Tlač - + Poslať priateľovi

PODMÍNKY A PRÁVNÍ OMEZENÍ používání internetových stránek společnosti

Tyto internetové stránky provozuje společnost Lesaffre Česko, a.s. (dále jen Lesaffre). Používání portálu podléhá níže uvedeným podmínkám a právním omezením (dále jen pravidla). Souhlas s těmito pravidly vyjádří uživatel tím, že tento portál používá.


NESOUHLASÍTE-LI S NÍŽE UVEDENÝMI PRAVIDLY, OPUSŤTE, PROSÍM, IHNED TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY.

Právní ustanovení

Obsah internetových stránek www.lesaffre.cz byl vytvořen výhradně za účelem podávání informací o Lesaffre. Bez předchozího písemného souhlasu ze strany autora stránek, společnosti Lesaffre, nelze žádným způsobem využívat údaje z těchto stránek ke komerčním účelům. Používání stránek podléhá níže uvedeným pravidlům a podmínkám.

Obecná pravidla používání internetových stránek

Kontrolu a správu stránek vykonává administrativní sídlo firmy Lesaffre v Olomouci. Provozovatel stránek nezaručuje jejich přizpůsobení legislativnímu rámci ostatních zemí. Používáte-li tento portál mimo území České republiky, máte povinnost přizpůsobit se místním platným zákonům.
Lesaffre si vyhrazuje právo měnit nebo opravovat kdykoli a bez předchozího upozornění obsah stránek a podmínky jejich používání. Nenese odpovědnost za případné následky vyvolané úpravou těchto internetových stránek nebo podmínek jejich použití.
Jestliže se ukáže, že jakoukoli část těchto pravidel nelze použít, bude této část interpretována v souladu s platnými právními předpisy a ostatní ustanovení zůstanou v platnosti.

Duševní vlastnictví

Celý tento portál stejně jako veškerá práva s ním spojená jsou majetkem Lesaffre. Veškeré kopírování celých stránek nebo jen částí textů podléhá souhlasu jejich majitelů.
Lesaffre je v souladu s autorským zákonem oprávněn uplatňovat svá majetková práva k těmto internetovým stránkám, jejich obsahu i formě.

Autorská práva


Texty, obrázky, nákresy a layout, stejně jako veškerá grafická úprava těchto stránek, jsou chráněny autorskými právy.
Je zakázáno kopírovat texty nebo jejich části, šířit je nebo upravovat tento portál ke komerčním účelům. Stahování stejně jako tisk textu, obrázků a grafických prvků je povoleno pouze k soukromému nekomerčnímu použití. Kopírování nákresů, obrázků, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je možné provádět jen s předchozím písemným souhlasem Lesaffre. Porušení této povinnosti je posuzováno jako plagiátorství a podléhá sankcím.
Uživatele stránek Lesaffre opravňuje ke stahování informací do dočasných složek pouze pro jeho osobní potřebu. Podmínkou je, že uživatel nevymaže, neodstraní, nezmění nebo neupraví stránky či jejich obsah, nezmění žádný copyright, logo ani znak, jako je například symbol pro označení ochranné známky nebo jiných práv (copyright, symboly “©” nebo “®”), nebo jakékoli technické prostředky vytvořené za účelem odlišení se od konkurence.

Značky


Značky a loga umístěná na těchto stránkách jsou ochrannými známkami a podle toho se k nim přistupuje.
Veškeré kopírování těchto značek a/nebo log či jejich součástí z těchto internetových stránek bez výslovného souhlasu Lesaffre je posuzováno jako porušení autorského zákona.

Databáze


Databáze sestavené Lesaffre jsou chráněny autorským právem a ostatními souvisejícími zákony.
Bez písemného souhlasu Lesaffre je zakázáno tyto databáze nebo jejich části kopírovat, prezentovat, upravovat, překládat a/nebo měnit či přenášet na jiný portál.

Námitky

S výjimkou výše uvedených ustanovení nesmí být nic z těchto stránek interpretováno jako udělení jakékoli licence nebo autorského práva či jiného práva vyplývajícího z duševního vlastnictví. Jestliže si jako držitel nějakého autorského práva myslíte, že vaše dílo bylo neprávem okopírováno nebo šířeno prostřednictvím těchto stránek, upozorněte laskavě na tuto skutečnost společnost Lesaffre.
Kontaktní adresa:

Lesaffre Česko, a.s.
Hodolanská 32
CZ-772 00 Olomouc, Česká republika
info@lesaffre.cz

Komunikace s Lesaffre

Vaše vzkazy zaslané na stránky Lesaffre budou vždy vítány. Veškerá sdělení nebo materiály, které odešlete na náš portál prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, jako i osobní sdělení, dotazy nebo odpovědi, komentáře, připomínky, podněty a podobně, nejsou považovány za důvěrné. Vše, co zašlete nebo zveřejníte, může být použito společností Lesaffre nebo poskytnuto prostřednictvím licence třetím osobám k jakémukoli účelu (včetně propagace a prodeje výrobků či služeb, kopírování, zveřejňování v médiích, prezentování na internetových stránkách a tak dále). Lesaffre si tedy vyhrazuje právo použít veškeré myšlenky, pojmy, poznatky a zkušenosti nebo techniky obsažené ve vzkazech, které adresujete na tyto internetové stránky.

Odmítnutí odpovědnosti

Lesaffre neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Lesaffre není odpovědný za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s návštěvou nebo užíváním stránek. Ani Lesaffre ani žádná jiná strana podílející se na tvorbě, realizaci nebo zveřejnění těchto stránek nebude poskytovat žádné odškodnění v souvislosti s vaším vstupem na stránky nebo jejich používáním. Lesaffre nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek. Zároveň neručí za škody vzniklé případnými viry nebo jinými nebezpečnými prvky. Vše, co je obsahem těchto stránek, je poskytováno na bázi „JAK JE“, to znamená BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ EXPLICITNÍ NEBO IMPLICITNÍ. Lesaffre si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění provádět na těchto internetových stránkách změny.

Propojené stránky

Lesaffre odmítá jakoukoli odpovědnost za spojení vytvořená přímo nebo nepřímo z jeho stránek ani za obsah cizích internetových stránek. Vytvoření hypertextových spojení z našich internetových stránek smí být realizováno pouze na základě předem uděleného písemného souhlasu Lesaffre. Tento souhlas může být kdykoli odvolán. Existence jakýchkoli vazeb na stránky spojené s portálem www.vseodrozdi.cz nepředstavuje souhlas Lesaffre s obsahem stránek umístěných mimo jeho portál nebo s obsahem jakéhokoli jiného portálu napojeného na portál www.lesaffre.cz. Přechod na jiné stránky nebo na jiné portály je tedy pouze na vaši odpovědnost.

Máte právo na přístup ke změnám, opravám a výmazům údajů, které se vás týkají. Žádost týkající se změn, oprav nebo výmazu těchto údajů můžete zaslat poštou na následující adresu:

Lesaffre Česko, a.s.
Hodolanská 32, CZ-772 00 Olomouc, Česká republika
info(a)lesaffre.cz

Kompetence

Případné soudní spory se budou řídit českým právem a budou řešeny soudem v Olomouci.

© 2008 - Lesaffre Česko, a.s. – Všechna práva vyhrazena.

Tento portál vytvořila a poskytuje reklamní agentura AdMark
AdMark s.r.o.
Na Bystřičce 740/26
CZ-772 00 Olomouc, Česká republika
Tel.: 00420 585 223 499
Tel.: 00420 585 234 633
Fax : 00420 585 223 506
E-mail: admark(a)admark.cz
Site : http://www.admark.cz

Majitel a provozovatel serveru :
Lesaffre Česko, a.s.

Sídlo společnosti :
Hodolanská 32
CZ-772 00 Olomouc, Česká republika
Telefon: 00420 587 419 321
Fax: 00420 585 312 676
E-mail: info(a)lesaffre.cz